Bezpečnost a ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je důležitým předpokladem pro vytvoření optimální nabídky pojistné ochrany poskytované společnostmi Basler Versicherungen (Basler Sachversicherungs-AG, Basler Lebensversicherungs-AG). Při zpracování Vašich osobních údajů dbají společnosti Basler Versicherungen na ochranu Vašeho soukromí, a to zejména tím, že dodržují tyto zásady:

Správce osobních údajů

Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
pobočka pro Českou republiku

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
pobočka pro Českou republiku

Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
tel. 800 100 899 nebo tel. 800 700 088
fax.+420 221 594 429
e-mail: service@baslerpojistovna.cz
www.baslerpojistovna.cz

Důvěrnost a bezpečnost
Společnosti Basler Versicherungen Vám garantují, že Vaše osobní údaje (např. IP adresu Vašeho počítače, údaje o Vaší osobě nebo o Vašich potřebách z oblasti pojištění) považují za důvěrné a zajistí bezpečnost jejich zpracování, a to respektováním Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), dodržováním specifických předpisů o ochraně osobních údajů (např. zákon o elektronických komunikacích, zákon o některých službách informační společnosti), zachováváním uznávaných bezpečnostních standardů a používáním nejmodernějších technologií. Naši zaměstnanci jsou v otázkách ochrany osobních údajů podrobně vyškoleni a jsou vázáni povinností zachovat důvěrnost sdělených informací i povinnou mlčenlivostí podle § 127 a 128 zákona o pojišťovnictví. Dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů navíc monitoruje náš pověřenec pro ochranu osobních údajů i náš interní audit.

Účelovost používání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje použijeme pouze pro ten účel, pro který jste nám je poskytli nebo pro který jsme k jejich použití ze zákona oprávněni. Rádi bychom Vaše údaje využívali také k tomu, abychom Vás mohli příležitostně informovat o nových produktech nebo službách či jiných zajímavých nabídkách společností Basler Versicherungen a jejich spolupracujících partnerů. Tento způsob využití Vašich osobních údajů nám můžete samozřejmě kdykoli odepřít. Můžete tak učinit na výše uvedené adrese.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budeme předávat třetím subjektům pouze v rámci našich zákonných povinností a práv nebo na základě Vašeho souhlasu.

Otevřená informace o shromažďování a zpracování osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně Vaši IP adresu, webovou stránku, z níž jste nás navštívili, webové stránky, které jste navštívili u nás, datum a délku Vaší návštěvy.

Zaprotokolovaná data slouží výhradně pro účely datové bezpečnosti a pro potřeby statistického vyhodnocení. Nejsou používána pro sestavování individuálních uživatelských profilů ani předávána třetím subjektům, s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni data vydat.

Google Analytics
„Tato webová stránka používá analytickou službu Google Analytics od společnosti Google Inc. („Google"). Google Analytics používá tzv. „Cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašich návštěv na této webové stránce. Informace o Vašem použití této webové stránky, jež vytvoří soubory cookie, jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Je-li na této webové stránce aktivována anonymizace IP, pak Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Ve výjimečných případech je na server Goolge v USA přenesena kompletní IP adresa a k jejímu zkrácení dojde až poté. Z pověření provozovatele této webové stránky pak Google tyto informace využívá tak, že vyhodnocuje Vaše užívání této webové stránky, sestavuje zprávy o aktivitách na webové stránce a poskytuje provozovateli webové stránky další služby související s navštěvováním webové stránky a používáním internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předá v rámci Google Analytics, není společností Google přiřazována k dalším údajům. Ukládání souborů cookie můžete zabránit vhodným nastavením svého prohlížecího softwaru; v takovém případě však pravděpodobně nebudete moci využívat všechny funkce této stránky v plném rozsahu. Můžete rovněž zabránit tomu, aby byly údaje o Vašich aktivitách na této webové stránce vytvořené pomocí souborů cookie (včetně Vaší IP adresy) předány společnosti Google a touto společností zpracovány, jestliže si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin . Upozorňujeme Vás, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();", aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP masking)."

Použití funkce Google Remarketing 
Tato webová stránka používá funkci Remarketing od společnosti Google Inc. („Google"). Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům této webové stránky v rámci reklamní sítě Google předkládala reklamní sdělení podle jejich zájmů. Vyhledávač návštěvníka stránky ukládá tzv. „Cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují, aby byl návštěvník rozpoznán, jestliže si vyhledá stránky, které jsou součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách pak mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy vztahující se k obsahům, jež si návštěvník dříve prohlížel na webových stránkách, které používají funkci Remarketing od společnosti Google. Dle vlastního prohlášení společnost Google při tomto postupu žádné osobní údaje nevyužívá. Pokud si přesto funkci Remarketing od společnosti Google nepřejete, můžete ji deaktivovat tak, že si upravíte nastavení zde http://www.google.com/settings/ads. Případně si můžete deaktivovat používání Cookies pro individualizovanou reklamu prostřednictvím reklamní sítě – postup naleznete zde http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace k tématu Google Remarketing a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete zde http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Adwords Conversion Tracking
Ve službě Google Conversion Tracking ukládá Google Adwords ve vašem počítači soubor Cookie, pokud jste na naše webové stránky byli přesměrováni prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory Cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci.Pokud navštívíte některé stránky našich webových stránek a pokud v té době ještě platnost souboru Cookie neuplynula, Google a my můžeme poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník AdWords, včetně nás, obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků služby Adwords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords. Zákazníci služby Adwords obdrží informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na stránku s tagy sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete odmítnout požadované nastavení souboru cookie - například vypnutím kategorie cookie "Nastavení souborů cookie" v nastavení prohlížeče. Právním základem pro používání služby Adwords je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Při Google remarketingu jsou cookies používány z marketingových důvodů za účelem sběru anonymizovaných informací o vašich zvyklostech při surfování na internetu a používány k přizpůsobení reklamních nabídek Vašim zájmům. V žádném případě nebudou tyto technologie shromažďovat ani uchovávat osobní údaje, které umožní identifikaci vaší totožnosti. Dále bude také používán soubor cookie DoubleClick by Google (Pixel TAG), který umožňuje provádění remarketingu pro produkty jako AdWords v Google Display-Netzwerk. Soubory cookie ukládají informace, jako je doba vaší návštěvy, informace o tom, zda se jedná o vaši první návštěvu a informace o webových stránkách, ze které vás na tuto stránku přesměrovaly. Tyto cookies můžete také individuálně blokovat v nastavení vašeho prohlížeče.

Pravidla pro zacházení s osobními údaji
Osobní údaje potřebujeme mimo jiné pro posouzení pojistného rizika před uzavřením pojistné smlouvy a k realizaci smluvního vztahu, zejména v případě pojistné události. Shromažďování, zpracování a využívání těchto údajů je upraveno zákonem.

Aby pro Vás bylo zpracování osobních údajů ještě transparentnější, vedeme například seznamy společností skupiny Basler Versicherungen v České republice, které jsou zapojeny do centralizovaného zpracování dat dodavatelů a poskytovatelů služeb, s nimiž mají navázány trvalejší obchodní vztahy:


Tento seznam Vám na vyžádání rádi zašleme. Obraťte se laskavě na Basler Versicherungen, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 nebo na Basler klientský servis na telefonním čísle 800 100 899 nebo nám pošlete e-mail na adresu service@baslerpojistovna.cz

Specifika životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti

Na základě výše uvedených pravidel zacházení s osobními údaji byly podle aktuální právní situace upraveny texty Prohlášení o udělení souhlasu a Prohlášení o zproštění povinné mlčenlivosti, které byly v pojišťovnictví doposud používány pro odvětví životního a úrazového pojištění. Tato prohlášení se týkají zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu a dalších zákonem chráněných údajů, které od Vás obdržíme v průběhu smluvního vztahu a které využíváme v těchto případech:

  • pro posouzení pojistného rizika před uzavřením pojistné smlouvy
  • pro realizaci smluvního vztahu a v případě pojistné události

Některé (dílčí) úkony, při nichž může docházet ke shromažďování, zpracování nebo využívání Vašich zdravotních údajů (např. zpracování pojistných událostí) neprovádíme vždy kompletně sami, nýbrž prostřednictvím jiných subjektů. Vtakovém případě může dojít kpředání zdravotních nebo jiných zákonem chráněných údajů (např. informace o tom, že máte u naší společnosti sjednané životní či úrazové pojištění). Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni kdodržování ochrany osobních údajů a zásad bezpečnosti dat.

Co to znamená pro Vás? Vpřípadě stávajících smluv se prozatím nic nemění. To znamená, že nemusíte dělat vůbec nic! Pokud by vbudoucnosti při zpracování Vašich zdravotních údajů nebo jiných údajů chráněných právními předpisy bylo zapotřebí Vašeho souhlasu nebo zproštění mlčenlivosti na základě nové úpravy, pak Vás v konkrétním případě o Váš souhlas individuálně písemně požádáme.

Tyto seznamy Vám na vyžádání rádi zašleme. Obraťte se laskavě na Basler Versicherungen, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 nebo na Basler klientský servis na telefonním čísle 800 100 899 nebo nám pošlete e-mail na adresu service@baslerpojistovna.cz

Vaše práva
Na výše uvedené adrese si můžete vyžádat informace o uložených údajích týkajících se Vaší osoby. Za určitých podmínek můžete požadovat opravu nebo výmaz Vašich údajů. Může Vám rovněž náležet právo na omezení zpracování Vašich údajů a právo na vydání Vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budeme respektovat veškerá Vaše práva podle všech relevantních zákonů.

Se stížností se můžete obrátit na níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely profilování, statistického zpracování nebo přímého marketingu.

V případě zpracování Vašich údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů můžete vznést obecnou námitku proti tomuto zpracování, jestliže z Vaší konkrétní situace vyplývají důvody, které hovoří proti zpracování Vašich údajů.


Riziko při přenosu dat prostřednictvím internetu
Mějte prosím na paměti, že internet je celosvětová otevřená síť. Jestliže své osobní údaje předáváte prostřednictvím internetu, činíte tak vždy na vlastní riziko. Vaše osobní údaje, které nám předáváte prostřednictvím našich webových stránek, jsou vždy šifrovány a chráněny podle aktuálního stavu vývoje techniky (v současné době pomocí Secure Socket Layer (SSL) 128 bit).

I přes rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření může dojít ke ztrátě údajů či k jejich zachycení a manipulaci ze strany neoprávněných osob. Společnosti Basler Versicherungen činí vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby tomu v rámci internetových stránek Basler Versicherungen zabránily. Váš počítač se však nachází mimo oblast bezpečnostní kontroly Basler Versicherungen. Uživatel se musí sám informovat o potřebných bezpečnostních opatřeních a zařídit se podle nich.

Šifrování e-mailů
Pokud jste pro zpracování svých záležitostí a otázek uvedli svoji e-mailovou adresu, předávají Vám společnosti Basler Versicherungen požadované informace e-mailem. Při zasílání důvěrných informací a osobních údajů dochází kjejich šifrování. Běžné informace jsou zasílány bez šifrování. E-mailová adresa je ukládána výhradně za účelem korespondence sVámi a není předávána třetím subjektům.

Pokud použijete klientský kontaktní formulář Basler Versicherungen, budou nám Vaše data zaslána v šifrované podobě a posléze zpracována.

Zablokování přístupu
Pro případ zjištění bezpečnostních rizik si společnosti Basler Versicherungen výslovně vyhrazují právo na přerušení či (vzávažných případech) zablokování přístupu ke svým webovým stránkám, a to až do odstranění těchto bezpečnostních rizik. Jakákoli odpovědnost společností Basler Versicherungen za škody vzniklé vdůsledku přerušení nebo zablokování přístupu nebo za škody následné je vyloučena.

Kontakt
S otázkami se prosím obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je Vám k dispozici rovněž v případě stížností, podnětů nebo žádostí o poskytnutí informací.

Adresa
Basler Versicherungen
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
pobočka pro Českou republiku

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
pobočka pro Českou republiku

Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
tel. 800 100 899 nebo tel. 800 700 088
fax.+420 221 594 429
e-mail: service@baslerpojistovna.cz
www.baslerpojistovna.cz

Rozsah platnosti informací o ochraně osobních údajů
Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky společností Basler Versicherungen

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž se tyto informace o ochraně osobních údajů nevztahují.